Иргэншил Гэгээн Люсиа үндэсний эдийн засгийн сан

Иргэншил Гэгээн Люсиа үндэсний эдийн засгийн Сан


Гэгээн Люсиа үндэсний эдийн засгийн сан нь Засгийн газрын ивээн тэтгэсэн төслүүдийг санхүүжүүлэх зорилгоор бэлэн мөнгөний зохих хөрөнгө оруулалт авах зорилгоор Иргэний харъяаллын тухай хуулийн 33-р бүлэгт байгуулагдсан тусгай сан юм.

Сангийн сайд нь санхүүгийн зорилгоор жил бүр тодорхой зорилгоор зориулан хөрөнгө хуваарилахдаа УИХ-аас зөвшөөрөл авах шаардлагатай байдаг.   

Гэгээн Люсиа улсын эдийн засгийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар иргэний харъяалагдах өргөдөл батлагдсаны дараа дараахь хөрөнгө оруулалт шаардлагатай.

  • Цорын ганц өргөдөл гаргагч: 100,000 ам
  • Гэр бүлийн хүнтэй өргөдөл гаргагч: 140,000 доллар
  • Гэр бүлийн хүнтэй, өргөдөл гаргагчийн асрамжийн бусад хоёр хүртэлх хүн: 150,000 ам
  • Шаардлага хангасан нэмэлт насны хүн бүр: 25,000 доллар
  • Мэргэшсэн шалгуур бүр нь дөрвөн хүний ​​гэр бүлээс (гэр бүл нь эхнэр, нөхрөөсөө хамаардаг) 15,000 ам

Иргэншил Гэгээн Люсиа үндэсний эдийн засгийн Сан

ИРГЭДИЙН ИРГЭДИЙН ХУДАЛДАН АЖИЛЛАГАА НИЙТЛЭГ

  • Арван хоёр сараас доош насны иргэний нярай хүүхэд: 500 ам
  • Иргэний эхнэр, нөхөр 35,000 ам
  • Эхнэр, нөхөрөөс бусад иргэнээс хамааралтай байх шаардлага: 25,000 ам