Гэгээн Люсиа - Бизнес эрхлэхэд хялбар байдал

Гэгээн Люсиа - Бизнес эрхлэхэд хялбар байдал

Сент Люсиа одоогоор Дэлхийн банкнаас гаргасан Бизнес эрхлэх тайлангийн 77 эдийн засгаас 183 дугаарт жагсаж байна. Энэхүү чансаа нь биднийг Латин Америк ба Карибын тэнгисийн нийт дүнгээр 8-р байрт, Карибын тэнгисийн бүсэд 2-р байр эзэлж байна. 

Гэгээн Люсиа бизнес эрхлэх тайланд анх орсон үед 2006 оноос хойш бид тууштай сайн ажилласаар ирсэн бөгөөд ирэх жилүүдэд ч чансаагаа ахиулна гэж найдаж байна.